Javni natječaj za prijam dva viša stručna suradnika u Odjelu unutarnje revizije Aluminija

Aluminij Mostar

Aluminij d.d. Mostar

Mostar, 11.4.2018. godine

Na temelju članka 141. Statuta Aluminija d.d. Mostar, Uprava Aluminija d.d. Mostar raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA PRIJAM RADNIKA

 

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za izbor kandidata za slijedeće radno mjesto:

1.      VIŠI STRUČNI SURADNIK U ODJELU UNUTARNJE REVIZIJE  – 2 izvršitelja

Članak 2.

Kandidati trebaju ispunjavati  opće i posebne uvjete, a to su :

Opći uvjeti:

-       da je državljanin Bosne i Hercegovine i da ima prebivalište u Bosni i Hercegovini.

Posebni uvjeti:

-       VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje drugoga ili trećega ciklusa visokog obrazovanja Bolonjskoga sustava, ekonomskoga, pravnoga ili tehničko-tehnološkoga smjera;

-       najmanje 3 godine radnoga iskustva u struci.

Dodatni uvjeti:

-       poželjno posjedovanje certifikata ovlaštenoga revizora ili certifikata ovlaštenoga internog revizora;

-       vještine komuniciranja i rada u timu;

-       poznavanje rada na računalu;

-       sposobnost upravljanja procesima, ljudima, ciljevima i vremenom;

-       sposobnost rada u multidisciplinarnomu timu;

-       spremnost na rad u dinamičnoj radnoj atmosferi, odgovornost, pouzdanost, posjedovanje organizacijskih sposobnosti.

Opis poslova:

-       obavlja poslove revizije i to revizije: sustava, uspješnosti poslovanja, financijske revizije i revizije usuglašenosti;

-       pruža savjete rukovodstvu i zaposlenima;

-       sudjeluje u izradi nacrta godišnjega plana revizije;

-       sačinjava periodična i godišnja izvješća za poslove koje realizira u izvještajnomu razdoblju;

-       implementira aktivnosti nadzora nad provedbom općih akata Društva, pisanih procedura i postupaka;

-       nadzor poslovanja po načelima sigurnoga i stabilnoga poslovanja;

-       obavlja redovitu reviziju rada organizacijskih dijelova Društva i izradu izvješća o istomu;

-       dostavljanje izvješća o provedenim revizijama (priopćavanje rezultata revizije) direktoru Odjela;

-       praćenje postupanja na nalazima unutarnje revizije, kao i nalozima i utvrđenim

-       nepravilnostima od strane mjerodavnih inspekcijskih tijela;

-       provodi revizorske procedure, uključujući identificiranje i definiranje predmeta revizije, razvijanje kriterija, pregled i analiza dokaza, i dokumentiranje procesa i procedura  subjekta revizije;

-       obavlja razgovore, pregledava dokumentaciju, sačinjava sažetke i izrađuje radne papire;

-       identificira, obrađuje i dokumentira revizijske nalaze i preporuke koristeći neovisnu procjenu oblasti koju je revidirao;

-       stalni profesionalni razvoj, uključujući internu i eksternu obuku i razmjenu iskustava.

Društvo nudi:

-       mogućnost zasnivanja radnoga odnosa na neodređeno vrijeme;

-       mogućnost napredovanja;

-       obuku i usavršavanje;

-       rad u stručnomu timu.

Članak 3.

Odabir kandidata izvršit će Povjerenstvo za provedbu natječaja, a imenovanje istih izvršit će Uprava Društva.

Članak 4.

S kandidatom se zaključuje se ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Članak 5.

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju i bit će izvršeno njihovo testiranje.

Prijave kandidata trebaju sadržavati:

-       ovjerenu presliku osobne iskaznice;

-       uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest (6) mjeseci od nadnevka izdavanja od strane mjerodavnoga tijela (izvornik ili ovjerena preslika);

-       izvornik ili ovjerena preslika diplome; u slučaju da škola nije završena u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji);

-       uvjerenje/potvrda o radnomu iskustvu na istim ili sličnim poslovima (pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno nakon stjecanja stručne spreme zahtijevane javnim oglasom);

-       uvjerenje o nekažnjavanju;

-       certifikati / potvrde o eventualnim dodatnim izobrazbama;

-       poželjno dostaviti i preporuku prethodnoga poslodavca;

-       životopis s kontakt podacima.

Članak 6.

Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti na adresu:

Aluminij d.d. Mostar

Odjel ljudskih resursa

Baćevići bb, 88000 Mostar, BiH

s naznakom ''Prijava za natječaj za poziciju VIŠI STRUČNI SURADNIK U ODJELU UNUTARNJE REVIZIJE – NE OTVARATI''

Članak 7.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od nadnevka objave.

Članak 8.

Rok za obavljanje intervjua jest petnaest (15) dana od nadnevka završetka natječaja. 

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete ovoga oglasa, kao i preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, ne će biti razmatrane.

Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od sedam (7) dana od nadnevka zatvaranja natječaja ne će biti uzeti u razmatranje u daljnjemu postupku.

Društvo nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Direktor Društva

                                                                                                          Mario Gadžić