Obavijest o sazivanju Skupštine dioničara Aluminija za 5. srpnja 2019. godine

Aluminij Mostar

Aluminij d.d. Mostar

Nadzorni odbor

Temeljem članka 229. Zakona o gospodarskim društvima (Sl. novine FBiH 81/15) i članka 129. Statuta Društva, Nadzorni odbor Aluminija d.d. Mostar na svojoj sjednici dana 10.6.2019.  donosi

 

OBAVIJEST

o sazivanju redovite Skupštine dioničkoga društva Aluminija d.d. Mostar

 

Redovita Skupština  dioničkoga društva Aluminij d.d. Mostar bit će održana dana 5.7.2019. godine u sjedištu Društva, na adresi Baćevići bb, Mostar (Upravna zgrada), s početkom u 12:00 sati.

Za rad Skupštine predložen je sljedeći:

D n e v n i   r e d

1.      Utvrđivanje kvoruma za odlučivanje;

2.      Izbor radnih tijela Skupštine:

-          predsjednika;

-          dva ovjeritelja zapisnika Skupštine;

3.      Donošenje odluke o usvajanju Godišnjega izvješća o poslovanju Aluminija d.d. Mostar koje uključuje Financijsko izvješće, Izvješće vanjskoga revizora, Reviziju konsolidiranih financijskih izvješća za 2018., Izvješće Odbora za reviziju  i Izvješće o radu Nadzornoga odbora za 2018. godinu;

4.      Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti i pokriću gubitka;

5.      Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju;

6.      Donošenje Odluke o izboru članova Odbora za reviziju;

7.      Donošenje odluke o razrješenju vanjskoga revizora za 2018. godinu;

8.      Donošenje Odluke o izboru vanjskoga revizora za 2019. godinu;

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine ima dioničar Društva koji se na popisu dioničara kod Registra nalazio 30 dana prije nadnevka održavanja skupštine ili posljednjega radnog dana koji prethodi tomu roku, ukoliko on pada u neradni dan.

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine dioničar Društva može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika koji je dužan postupati u skladu s uputama dioničara, a ukoliko upute nije dobio, onda u skladu s razumnom prosudbom najboljega interesa dioničara-vlastodavca.

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine dioničar Društva može ostvariti putem punomoćnika, koji može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba, kao i pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa statusom pravne osobe, osnovana i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlasti iz punomoći obavlja zakonski ili opunomoćeni zastupnik takove pravne osobe.

Dioničar Društva može dati samo pojedinačnu punomoć jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi, a jedna osoba može biti opunomoćenikom više dioničara.

Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine daje se nakon objavljivanja obavijesti o sazivanju Skupštine, u obliku ovjerene pisane izjave, potpisane od strane dioničara i punomoćnika i dostavlja se dioničkomu društvu osobno, poštanskom pošiljkom, faksom na broj +387 36 350 065, ili el. poštom na adresu aluminij [at] aluminij.ba, najkasnije u roku koji je Statutom ili Odlukom Društva utvrđen za registraciju dioničara za sudjelovanje u radu Skupštine, a rok propisan Statutom Društva za nazočenje dioničara ili punomoćnika dioničara na Skupštini za prijavu Odboru za glasovanje jest 3 dana prije nadnevka određenoga za održavanje Skupštine Društva. Ukoliko punomoć nije dostavljena osobno, izvornik se dostavlja na samoj Skupštini.

Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasovanje pisanu ovlast za zastupanje dioničara. Odbor za glasovanje dužan je provjeriti valjanost ovlasti i identitet punomoćnika.

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine dioničari Društva mogu ostvariti glasovanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića, dostavljenih Društvu putem pošte, faksa ili el. pošte, s tim da najkasnije u roku od 3 dana od nadnevka objavljivanja obavijesti o sazivanju Skupštine u dnevnim tiskovinama, pisanim putem obavijeste Društvo kako žele pravo odlučivanja na Skupštini ostvariti glasovanjem u izočnosti.

Glasovanje se obavlja glasačkim listićima koji sadrže ime ili naziv tvrtke dioničara i broj glasova kojima raspolaže. Glasovanje se obavlja zaokruživanjem na glasačkomu listiću odgovora za ili protiv prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru tijela dioničkoga društva. Ishode glasovanja utvrđuje Odbor za glasovanje, u koji su imenovani: Mario Vidačković, predsjednik, Anita Martinac, član i Blaženka Marić, član. Za zamjenskoga člana imenuje se Radmila Bošnjak.

Dioničar ili skupina dioničara s najmanje 5% ukupnoga broja dionica s pravom glasa ima pravo pisanim putem predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red Skupštine Društva, u svako doba prije objavljivanja obavijesti o održavanju Skupštine, kao i izmjenu dnevnoga reda i prijedloga odluka Skupštine koja je sazvana, najkasnije 8 dana od nadnevka objavljivanja obavijesti.

Sve informacije i uvid u pisane materijale o kojima će biti raspravljano i odlučivano na Skupštini Društva, dioničari ili punomoćnici mogu dobiti u prostorijama Društva, počevši od nadnevka objavljivanja Obavijesti o sazivanju Skupštine Društva, u vremenu od 11 do 12 sati, svakim radnim danom. Osimuvida, dioničar na osobni zahtjev i o svojemu trošku ima pravo na presliku traženih materijala.

Preporučuje se dioničarima i punomoćnicima dioničara Društva koji žele sudjelovati u radu Skupštine doći 30 minuta prije službeno utvrđene satnice početka rada Skupštine, glede pravodobnoga prijavljivanja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine. Nazočni dioničari / punomoćnici dužni su predočiti valjan identifikacijski dokument.

Obavijest o sazivanju Skupštine Društva bit će objavljena u dnevnim tiskovinama Večernjemu listu i Dnevnomu listu, kao i na službenoj mrežnoj stranici Društva.

                                               Predsjednik Nadzornoga odbora

Prof. dr. sc. Zdenko Klepić